ads

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 29 Nisan 2012′de…

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAV DUYURUSU: 

Sınav Tarihi ve Yeri: 29 Nisan 2012 Pazar Günü saat 10:00 da, Ankara’da

Sınav Başvuru Tarihleri: 13 Şubat 2012 Pazartesi- 14 Mart 2012 Çarşamba

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası, yalnızca Bakanlığımızdan danışmanlık yetki belgesi alıp çiftçilere danışmanlık hizmeti sunan şirket/birlik ve derneklerde çalışmak ya da kendi adına serbest tarım danışmanlığı yapmak için Bakanlığımızca verilen bir belgedir. Bu belgeyi edinmek için Bakanlığımızca yılda iki defa açılan sınavda başarılı olma şartı aranmaktadır. 

2012 yılı içerisinde düzenlenen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavlarından birincisi 29 Nisan 2012 Pazar Günü tarihinde saat 10:00 da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi tarafından belirlenen yerlerde (Ankara’da) düzenlenecektir. Sınav 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli  test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70‘ dir.

Sınava Kimler Müracaat Edebilir:

1.    TYDS’ye tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış tüm teknik elemanlar katılabilir. (Veteriner ve Ziraat Fakülteleri, Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Liseleri, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri)

2.    Kamu personeli olup ta, başka kurumlarda örneğin belediyelerde çalışan kişilerde bu sınava girip belge alabilirler. Ancak, sadece 657 sayılı kanuna tabi çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi çalışanlara (TĐGEM, EBK gibi) Tarım Yayımcısı Sertifikası düzenlenecektir. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere tüm özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Ziraat Odaları da dâhil olmak üzere çiftçi örgütlerinde çalışanlar ve serbest çalışanlara Tarım Danışmanı Sertifikası düzenlenecektir.

3.    Uzman Tarım Danısmanı/Yayımcısı belgesi almak ya da mezun olduğu bölüm dışında farklı bir bölümden sertifika almak isteyen adaylar eğer yayım/danışmanlık deneyimi kamuda ise çalıştıkları kamu kuruluşunun asgari İl Müdürlüğünden (İlçe Müdürlüğü kabul edilmeyecektir), kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanını net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait SSK kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda adayın uzmanlık veya bölüm değişikliği talebi değerlendirilmeye alınmayarak, mevcut belgeler üzerinden işlem yapılacaktır. “2008–2010 yılları arasında, 2008 yılından itibaren gibi, üç yıldan fazla, adı geçen personel 5 yıldan beri bitkisel üretim, pazarlama konusunda çalışmıştır gibi” muğlâk ifadeler içeren belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4.    Başvurularda lisans belgeleri esas alınacaktır. Lisans belgelerinde adayların bölüm isimleri yer alacak, bölüm ismi yer almayan program (Bitkisel üretim, Hayvansal Üretim, Tarım Teknolojisi veya Ziraat Mühendisliği gibi) ismi yer alan belgelere ek olarak transkript gibi bölüm belirten belgeler adaylardan istenecektir.

 

Başvuru sırasında istenen belgeler:

 (1) Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;

a) Sınava müracaat için Genel Müdürlükçe hazırlanan matbu kişi bilgi formu. (Kamu personeli için Ek-1a ve Ek-2a, Kamu dışı personel için ise Ek-1b ve Ek-2b formları doldurulacaktır.)

            b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Öğrenim durumunu gösteren belge. (Master ve Doktora diploması, KPSS ve KPDS Sonuç Belgesi, Fiili hizmet belgesi gibi ekstra belge ibraz edilmeyecektir.) Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir.

ç) Son 6 ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, (4,5×6.0 cm) ve arkasına adayın ismi yazılacak ve ayrı bir zarf ile getirilecektir. Renkli fotokopi ile çoğaltılmış resim kabul edilmeyecektir.

            d)Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge, (Belge İl Müdürü İmzalı olacaktır.)

            e) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu alanda en az 5 yıl çalıştığını gösterir İl Müdürlüğünce onaylı belge,

f) Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile fotokopileri Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.

            g) Sınav giriş ücret dekontu, Sınav katılım ücreti 50 TL’dir. Sınava katılacak adaylar, katılım ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına havale ücreti ödemeden yatırabilirler. Dekont açıklama kısmına “TC Kimlik Numarası”, Adı ve Soyadı, TYDS 2012/1 Sınav Katılım Ücreti” mutlaka yazılmalıdır.

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı: Yenimahalle Şubesi

Hesap Numarası: 0599- 03353682–5011

IBAN :TR27 0001 0005 9903 3536 8250 11

 

Bu sınava daha önce müracaat etmiş olanlar önceki müracaatlar dikkate alınmadan tüm belgeleri tekrar sağlayacaklardır.

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı” almak isteyen adaylar yukarıdaki hesap numarasına 50 TL sınav ücreti katılım ücreti yanı sıra, 15 TL kitap ücreti olmak ödemeleri durumunda kitapları net ve açık olarak yazılmış adreslerine kargo edilecektir. Kitap talebi için;

 

1.    “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı” almak isteyen adaylar yukarıdaki hesap numarasına katılım ücreti ile beraber toplam 65 TL veya ayrı olarak 15 TL kitap ücreti yatırdıktan sonra, www.utem.gov.tr adresinde bulunan “Kitap Talep Formunu” TC Kimlik, Adı ve Soyadı, açık adresi, İlçe/İl, telefon numarası istenilen kitap adı ve adedi ile banka dekont numarasını girdikten sonra talebi online olarak Eğitim merkezine ulaştıracaktır. Ya da;

2.    Dileyen adaylar banka dekontunun üzerinde adı soyadı, telefon numarası ve açık adresi olacak şekilde Eğitim Merkezimizin (0 312) 343 30 77 numaralı faksına fakslamaları durumda kitapları en kısa sürede kargo edilecektir.

 

Müracaatlar İl Müdürlüğümüz aracılığı ile online yapılacak olup (Bağdat Caddesi No:307-309 Erenköy/Kadıköy, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Tel: 0 216 468 21 00 /dahili:1206), ayrıca 4 adet vesikalık fotoğrafınızın yanı sıra elektronik ortamda yapılacak müracaat sırasında kullanılmak üzere bir adet vesikalık fotoğrafınızın elektronik ortamda olması gerekmektedir.

 

Sınava İstanbul’dan müracaat edecek adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 14 Mart 2012 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmekte olup, bu tarihten sonraki müracaatlar ise kabul edilmeyecektir.

 

İSTENEN BELGELERDEN EKSİK YA DA AÇIKLANAN STANDARTLARA UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA MÜRACAATLAR KABUL EDİLMEYEREK, DOSYA İADE EDİLECEKTİR

 

Müracaattan sonra, sınava katılacaklar Sınav Giriş Belgeleri ve Sınav Yeri bildirimlerini Bakanlığımız UTEM web sitesinde yayınlanacak olup http//sinav.utem.gov.tr adresinden TC Kimlik Numaralarını girerek buradan temin edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav esnasında Sınav Giriş Belgesinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesi de (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) yanında bulunacaktır.

 

 Sınavda çoktan seçmeli 100 adet soru sorulacaktır. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları doğrultusunda soruların konu bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Konu

Soru Sayısı

1-Beden Dili 3
2-Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları 5
3-Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık 3
4-Grup Yayım/Danışmanlık Metotları 9
5-Gruplarla Çalışma Teknikleri 7
6-İletişim teknikleri 7
7-İzleme ve Değerlendirme 3
8-Kırsal Sosyoloji 2
9-Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları 3
10-Motivasyon Teknikleri 3
11-Proje Yönetimi 3
12-Sunuş Teknikleri 4
13-Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi 3
14-Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi 3
15-Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi 3
16-Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama 14
17-Uyuşmazlık (çatışma) Yönetimi 3
18-Yeniliklerin Yayılması 3
19-Yetişkin Eğitimi 7
20-Bakanlığın Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri 4
21-Yönetmelik, Tarım Mevzuatı 8
TOPLAM 100

  

 Sertifikalar aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

EĞİTİM DÜZEYİ

DÜZENLENECEK

SERTİFİKA

Kamu Personeli1

Diğerleri2

TARIM YAYIMCISI SERTİFİKASI

TARIM DANIŞMANI SERTİFİKASI

Lise

SERTİFİKA TÜRÜ

Teknisyen Tarım Yayımcısı

Teknisyen Tarım Danışmanı

Önlisans

Tekniker Tarım Yayımcısı

Tekniker Tarım Danışmanı

Lisans

Tarım Yayımcısı

Tarım Danışmanı

Lisans mezunu olup, en az 3 yıl tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını belgelendirenler

Uzman Tarım Yayımcısı

Uzman Tarım Danışmanı

1.657 Sayılı DMK ile 399 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar (Kamu kuruluşları, belediyeler, EBK, TİGEM gibi KİT’ler)
2. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere tüm özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Ziraat Odaları da dâhil olmak üzere çiftçi örgütlerinde çalışanlar ve serbest çalışanlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözkonusu sınavla ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.utem.gov.tr web sayfasından bilgi alabilirler.

 

Formlar :   Ek – 1a   (Kamu personeli için)
  Ek – 2a   (Kamu personeli için)
  Ek – 1b   (Kamu personeli harici için)
  Ek – 2b   (Kamu personeli harici için)

       SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

Sınav ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Kitap Talep Formu
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı Talep Eden Adaylar Kitap Ücretini Yatırdıktan Sonra Formda Yer Alan Bilgileri Eksiksiz Doldurarak Online Göndermeleri Durumunda Kitapları Vermiş Oldukları Adreslerine Kargo Edilecektir.
Form İçin Tıklayınız…
 
        MEVZUAT
5488 Sayılı Tarım Kanunu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Tarımsal Yayım ve Danışmalık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmalık Hizmetleri Uygulama Esasları
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları
Başvuru Formları (Kamu Personeli)
Başvuru Formları (Meslek Kuruluşları, Özel Sektör, Çiftçi Örgütleri, Serbest Meslek Mensupları, Yeni Mezunlar)
 
 
        GEÇMİŞ DÖNEM SINAV SORU ve CEVAPLARI
 
24 Ekim 2010 Tarihli Sınav Soru ve Cevapları
10 Nisan 2011 Tarihli Sınav Soru ve Cevapları
04 Aralık 2011 Tarihli Sınav Soru ve Cevapları
 
        Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hakkında bilgi almak için
İlgili Kişi    : Engin Erkuş
e-posta    : tyds@utem.gov.tr
Telefon    : (312) 315 61 04 Dahili 624
Faks        : (312) 343 30 77
 
******************************************

Yorum Yap

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

ANASAYFA........İletişim... 0264 718 11 68 - Fax... 0264 718 11 69| E-Mail...karasu_54@msn.com | Designed By AhmetCoskun | Copyright © 2012......